Vysílání odřadů MV-generálního ředitelství HZS ČR do zahraničí

 

Uvedení předurčených sil a prostředků do pohotovosti provádí na pokyn řídícího důstojníka operační a informační středisko MV- generálního ředitelství HZS ČR po obdržení informace o vzniku závažné mimořádné události v zahraničí nebo při vyžádání pomoci ze zahraničí. Po upřesnění jmenného seznamu zajišťuje řídící důstojník vydání rozkazu generálního ředitele HZS ČR k povolání příslušníků k pracovní cestě k plnění mimořádných úkolů HZS ČR, kterým se určí velitel odřadu, zařadí do odřadu osoby poskytující pomoc, stanoví cíl a způsob přepravy, místo soustředění, doba odjezdu a další náležitosti dle čl. 4 pokynem generálního ředitele č. 13 ze dne 7.3. 2016, kterým se stanový zásady pro vytváření jednotek HZS ČR při poskytování pomoci v rámci ČR a při zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací.
Svoz příslušníků nebo kynologů na místo soustředění k vyslání odřadu je zajišťován HZS krajů, případně ve spolupráci s Policií ČR na základě rozhodnutí řídícího důstojníka MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Současně s uvedením odřadu do pohotovosti je ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a odborem mezinárodní spolupráce MV zjišťována:
  • situace v místě nasazení,
  • požadavky na pomoc,
  • kontakty na kompetentní orgány postižené země, její zastupitelský úřad v ČR a náš zastupitelský úřad v postižené zemi,
  • rychlý průjezd tranzitními zeměmi,
  • nutnost zajištění víz.
Před vysláním je veliteli odřadu předána zúčtovatelná záloha v zahraniční měně potřebná pro zahraniční služební cestu ve smyslu zákona o cestovních náhradách a uzavřeno pojištění. Finanční prostředky v zahraniční měně zajišťuje odbor mezinárodní spolupráce a EU Ministerstva vnitra ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
Při letecké přepravě je třeba s kompetentními orgány postižené země dohodnout návaznou přepravu do místa určení z cílového letiště.
Před odjezdem – odletem jednotky je jednotce přečten ROZKAZ generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, k povolání příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR na služební cestu k poskytnutí humanitární pomoci, který je vydán souladu s § 136 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru“) a v souladu s § 7b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
      Advanced Medical Post tým - Thajsko 2015
                         USAR tým - Turany 2018