GDACS

USAR.CZ / GDACS
Global Disaster Alert and Coordination System
Globální systém varování před katastrofami a koordinační systém 
 
GDACS je internetový systém, který kombinuje již existující internetové informační systémy o katastrofách. Cílem GDACS je varovat mezinárodní zainteresované subjekty před katastrofou. Systém GDACS má za úkol usnadnit koordinaci mezinárodních reakcí během pomocné fáze při a těsně po katastrofě. Systém GDACS poskytuje v reálném čase varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa a nástroje usnadňující koordinaci, včetně mediálního monitorování, mapových katalogů a virtuální centrum v místě operační koordinace. 

Informační systém GDACS byl zřízen v roce 2004 pod UN-OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OSN Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí) a je podporován ECHO (Humanitarian Aid Department of the European Commission - Odbor humanitární pomoci Evropské komise).
 

GDACS je složený z následujících elementů:

  • soubor standardů kzabezpečení součinnosti mezi existujícími varovacími koordinačními systémy.
  • soubor pracovních procedur  prozabezpečení schopnosti tvorby informací a jejich výměna v průběhu řešení katastrofy.
  • poskytovatel informací, který je schopný poskytovat informace související s katastrofou podle standardů a pracovních procedur
Cíl
Cílem GDACS je provádění propojení mezi mezinárodními subjekty poskytujícími informace o daných katastrofách a zajištění platformy tak, aby varování a informace týkající se mezinárodní reakce na katastrofu byly vyměňovány a poskytovány mezi všemi subjekty, kterých se to týká.
 
Rozsah
GDACS bude aktivován při větších přírodních, technologických a  ekologických katastrofách, které přesahují možnosti postiženého státu a bude vyžadována mezinárodní pomoc.
GDACS bude aktivní od okamžiku, kdy bude katastrofa předpověděna nebo již nastala až do okamžiku konečné pomocné fáze. Pomocná fáze bude ukončena v okamžiku, kdy již nebude třeba řešit další požadavky výměny informací ze strany odpovídajících organizací nebude třeba koordinovat jejich aktivity a mezinárodní pomoc bude přesunuta na rehabilitaci a rekonstrukce. Trvání pomocné fáze je závislé na rozsáhlosti katastrofy, předpokládá se doba mezi třemi až čtyřmi týdny po katastrofě. GDACS nemá za úkol včasné varování a rehabilitace/rekonstrukce.
 
Uživatelé a poskytovatelé informací
Přístup k GDACS varovací-oznamovací a interaktivní součásti (např. virtual OSOCC) jsou vyhrazené (chráněné heslem). Navíc GDACS bude přístupný k výzkumné skupině, která bude analyzovat kalamitní dopady a aktivity za účelem zlepšení mezinárodních konceptů katastrof.
Země, které mají sklony ke katastrofám by měly být primárními poskytovateli informací pro GDACS. Toto vyžaduje aby byla tato katastrofická místa-země přímo stanoveny a byla zajištěna jejich připravenost na větší katastrofy, důležité informace budou pak  spolehlivě a včasně poskytnuty mezinárodnímu společenství podle definovaných GDACS standardů a metod.
 
Aktivace GDACS
Varování před katastrofami jsou spouštěna buď automaticky (po monitorování) nebo prostřednictvím virtual OSOCC nějakým registrovaným uživatelem, který zaznamená významnější katastrofu.
 
Hlavní informace o katastrofách jsou založeny na virtual OSOCC, pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty a zůstává aktivní dokud neskončí pomocná fáze.
 

GDACS - spuštění varovného systému:

 
Úroveň 1:
 
Varování před katastrofou je zasláno zájemcům v případě
 
  • automatického zaznamenání katastrofy systémem ASGARD
  • registrovaný uživatel spustí výstrahu před katastrofou na virtual OSOCC
  • ReliefWeb je aktivován (po prvním hlášení o situaci buď OCHA nebo IFRC)
  • AlertNet je spuštěn na základě vnitřního vyhodnocení události
 
Úroveň 2:
 
Varování před katastrofou je zasláno zájemcům pouze na základě úrovně 1 a bude potvrzeno GDACS Monitors. Toto je zajištěno tak aby zájemci obdrželi pouze informace o katastrofě, která byla analyzována experty a označena za významnou a kde je požadována mezinárodní pomoc.
 

GDACS služby

 
Počáteční varování před katastrofou
Ihned po výskytu katastrofy jsou zaregistrovaní uživatelé automaticky informováni z ASGARD a obdrží předběžnou informaci o katastrofě, elektronicky vypočítanou ztrátou a odhadem.
 
Varování zainteresovaných subjektů před mezinárodní katastrofou
Na základě oznámení o katastrofě se virtual OSOCC rozhodne (VOM) zda budou kontaktovat postiženou zemi a další významné zdroje za účelem získání více informací o katastrofě. Výsledky získaných informací jsou zveřejněny na virtual OSOCC. V případě žádosti o mezinárodní pomoc nebo pokud postižená vypadá, že bude vyžadovat mezinárodní pomoc, VOM spustí varování úrovně 2 všech zaregistrovaných uživatelů.
 
Koordinace dalších aktivit
Při významnějších katastrofách, vytváří VOM oddělenou diskusní skupinu na virtual OSOCC kontaktuje koordinátory katastrofy v postižené zemi a dále aktualizuje informace související se zvládáním katastrofy. Informace je uspořádána v sektorech (priorita potřebnosti, logistika, úkryty, jídlo, voda/zdravotnické zařízení, atd.), což usnadňuje řízení informací. VOM usnadňuje diskuze na virtual OSOCC a pravidelně shrnuje sektor informací k tomu, aby udržoval aktualizovaný informační celkový přehled. Navíc, VOM sleduje dotazy od kteréhokoliv registrovaného uživatele na virtual OSOCC.
 
Obstarání družicových snímků a map
UNOSAT poskytuje přizpůsobené družicové snímky a mapy, které mohou být požadovány registrovanými uživateli virtual OSOCC nebo přímo z UNOSAT.
 
Integrace souvisejících informačních systémů řízení
K uvedeným varovným systémům hlášení GDACS integruje další související informační systémy katastrof. Tyto systémy zahrnují:
 
  • ReliefWeb zprávy a mapy  
  • Novinky (například AlertNet, EMM, Yahoo)
  • Stránky varovacích systémů katastrof (HEWSWeb)