Humanitární pomoc 2012

Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.
Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.
 
Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat zejména tyto formy humanitární pomoci poskytované do zahraničí:
 
a)      materiální pomoc poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené oblasti po vzniku mimořádné události,
b)      peněžní dary do zahraničí,
c)      finanční příspěvky veřejným institucím a nevládním neziskovým organizacím v zahraničí,
d)     příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením,
e)      dotace nevládním neziskovým organizacím v České republice na poskytování humanitární pomoci do zahraničí státům mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor,
f)       zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchranářů nebo odborníků s potřebným vybavením podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 
Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořící Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.
 
 
V roce 2012 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí vyčleněny prostředky ve výši 73 mil. Kč. Na základě Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2012, jejího střednědobého vyhodnocení i průběžného vyhodnocování globálních humanitárních potřeb bylo během roku podpořeno celkem 33 humanitárních projektů v 21 zemích.
            Česká republika v průběhu roku 2012 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Afghánistán, Sýrie Barma, Jižní Súdán, DR Kongo, Africký roh, Pákistán, Malajsie, Sahel, Etiopie, Jemen, Zimbabwe, Sýrie +region, Irák, Palestina, Afrika, Mali, Nigérie, Sýrie +Turecko, Haiti.
           
Záchranářskou a materiální humanitární pomoc do zahraničí Česká republika v průběhu roku 2012 nerealizovala, protože její poskytnutí by vzhledem ke vzdálenosti nebylo efektivní nebo ČR nedisponovala požadovanými komoditami.
 
V říjnu 2012 se Česká republika zapojila do řešení humanitární krize v Jordánsku. V Jordánsku nastala složitá situace v souvislosti s masivním přílivem syrských uprchlíků. Evropská unie se do Jordánska rozhodla vyslat expertní tým, který na místě vyhodnotil situaci a koordinoval příjem humanitární pomoci z EU. Za Českou republiku byl do vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního centra EU nominován plk. Ing Vladimír Vlček PhD., náměstek krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje. Pro jeho bohaté zkušenosti z podobných misí byl i následně vybrán Evropskou komisí jako velitel týmu.
             Na rok 2013 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí vyčleněno 73 mil. Kč.