Humanitární pomoc 2014

HUMANITÁRNÍ POMOC

Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.

 

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat zejména tyto formy humanitární pomoci poskytované do zahraničí:

 

a)      materiální pomoc poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené oblasti po vzniku mimořádné události,

b)      peněžní dary do zahraničí,

c)      finanční příspěvky veřejným institucím a nevládním neziskovým organizacím v zahraničí,

d)     příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením,

e)      dotace nevládním neziskovým organizacím v České republice na poskytování humanitární pomoci do zahraničí státům mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor,

f)       zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchranářů nebo odborníků s potřebným vybavením podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořící Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

V roce 2014 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí vyčleněny prostředky ve výši 73 mil. Kč.Celkový rozpočet na humanitární pomoc v roce 2014 však činil téměř 83,52 mil. Kč. Plánovaná částka byla navýšena o 7, 3 mil. pro Filipíny, které byly postiženy tajfunem Haiyan na konci roku 2013 a 3,22 mil. Kč byly uvolněny na zdravotnickou pomoc Bosně a Hercegovině po povodních v květnu 2014.

Dalších finanční prostředky ve výši 3 587 715,- Kč byly uvolněny na základě Usnesení vlády ze dne 1. 10. 2014 č. 806 z Ministerstva financí z kapitoly Všeobecná pokladní správy na materiální humanitární pomoc zemím Západní Afriky postiženým epidemií eboly.

            Během roku 2014 bylo realizováno celkem 35 humanitárních projektů ve 26 zemích. Největší podíl z rozpočtu na humanitární pomoc bylo věnováno na pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Sýrie i uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku, Libanonu a Iráku a také na pomoc státům Západní Afriky postiženým epidemií eboly.

            Česká republika v průběhu roku 2014 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Barma, Čad, Etiopie, Jižní Súdán, Středoafrická republika, Ukrajina, Libanon, Indie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Sv. Vincent a Grenadiny, Filipíny, Irák, Palestinská autonomní území, Západní Afrika, Jordánsko, Pákistán.

Mezinárodní záchranné operace a poskytování materiální humanitární pomoci do zahraničí

Bulharsko

            Na žádost Ministerstva vnitra - odboru azylové a migrační politiky, který společně s nevládní organizací Stonožka zorganizoval sbírku obnošeného šatstva, přepravil HZS ČR v únoru 2014 tento materiál na místo určení. V Bulharsku byl tento materiál předán zástupcem Ministerstva vnitra ČR.

Slovinsko

            Slovinsko bylo na konci ledna a začátkem února 2014 postiženo hustým sněžením, mrznoucími srážkami, lokálními povodněmi a místními sesuvy půdy. V souvislosti s těmito mimořádnými událostmi došlo k rozsáhlému výpadku elektrického proudu (postiženo bylo asi 10% populace).

            Česká republika rozhodla o poskytnutí záchranářské humanitární pomoci Slovinsku a několik hodin po obdržení žádosti o pomoc byl do Slovinska vyslán první tým s elektrocentrálou. Humanitární pomoc byla realizována v období od 2. února do 22. února. Během tohoto období proběhla dvě střídání příslušníků HZS ČR. Celkově bylo na tuto akci vysláno 16 příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR se dvěma elektrocentrálami EC 250 kVA a dále byla bezplatně vypůjčena elektrocentrála EC 500 kVA od firmy Phoenix Zeppelin.

Srbská republika a Bosna a Hercegovina

            V průběhu měsíce května a června 2014 poskytovala Česká republika celkem pětkrát záchranářskou a materiální humanitární pomoc Srbské republice a Bosně a Hercegovině. Oba státy byly postiženy rozsáhlými povodněmi.

                        Po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR poskytlo MV-generální ředitelství HZS ČR humanitární pomoc Srbské republice ve formě záchranných jednotek s čerpadly a nezbytným vybavením.

            První záchranná jednotka odjela v pátek 16. května 2014 do Bělehradu a v Srbsku působila do 29. května 2014. Jednotka byla složena z příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR a styčného důstojníka HZS Olomouckého kraje. V Srbsku čerpali zatopená území pomocí čerpadla Sigma MČS 400. Další čerpací jednotka byla vyslána do Srbska 21. května 2014. Byla složena z příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR, styčného důstojníka HZS Jihomoravského kraje a ve výbavě měli čerpadlo Sigma MČS 1500. Tato jednotka v Srbsku působila do 30. května 2014.

            Bosna a Hercegovina požádala o humanitární pomoc v nočních hodinách dne 15. 5. 2014 prostřednictvím Evropského centra pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) i NATO. Po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, poskytlo MV-generální ředitelství HZS ČR humanitární pomoc ve formě záchranné jednotky a čerpadly.

            Patnáctičlenná členná jednotka složená z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje vyjela v noci na středu 21. května 2014 na pomoc povodněmi postižené Bosně a Hercegovině a působila v postižené oblasti až do 1. června. Prvořadým úkolem jednotky bylo v postižené zemi odčerpávat vodní laguny. Tým byl vybaven dvěma velkokapacitními čerpací stanicemi - čerpadlo Somati, které je určeno pro dálkovou dopravu vody a čerpadlo Sigma MČS 400, to slouží pro vysokokapacitní čerpání vody.

            Dále byla Bosně a Hercegovině poskytnuta také materiální humanitární pomoc, konkrétně 1120 kusů balíčků první pomoci a nouzového přežití ze skladů Správy státních hmotných rezerv. Pomoc byla přepravována jednotkou složenou z vozidel a příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR a předána dne 20. května 2014.

            Další materiální pomoc, která byla poskytnuta Srbské republice a Bosně a Hercegovině, byl materiál, který HZS ČR celkem dvakrát přepravil pro Český červený kříž, který pomoc připravil s krajanským sdružením Lastavica. Humanitární pomoc obsahovala oblečení, jídlo, pitnou vodu, zdravotnický materiál, čistící, dezinfekční a úklidové prostředky. Pomoc do postižených oblastí byla vyslána celkem dvakrát. Ve dnech 24. až 27. května 2014 se vydala tři vozidla Národní základny humanitární pomoci do měst Sarajevo a Pale (Bosna a Hercegovina) a do Bělehradu, kam převezla celkem 32 tun materiální humanitární pomoci. Podruhé ve dnech 20. až 24. června 2014 dvě vozidla Národní základny humanitární pomoci převezla celkem 16 tun materiální humanitární pomoci do Srbského Bělehradu a do Bosny a Hercegoviny, konkrétně do Banja Luky a Sarajeva.

            Kromě záchranných jednotek a materiálu byl do Srbské republiky vyslán také český expert na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu. Jednalo se o plk. Ing. Romana Hlinovského, ředitele HZS Libereckého kraje, který byl nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské komise. Hlavním úkolem týmu expertů bylo získání detailních informací o situaci v zemi, provedení průzkumu postižených oblastí, komunikace s místními úřady, ministerstvy a vládou o potřebách v zemi. Na základě těchto informací pak Evropská unie vysílala do oblasti týmy z jednotlivých zemí, materiální pomoc a na místě koordinovala činnost tak, aby pomoc byla co nejefektivnější.

Země západní Afriky postižené epidemií eboly

Na základě Usnesení vlády ČR č. 806 ze dne 1.10.2014 bylo v bodě 3 uloženo ministru vnitra, zdravotnictví a předsedovi Správy státních hmotných rezerv realizovat materiální humanitární pomoc ČR oblastem Západní Afriky postiženým epidemií eboly.

            Během měsíce října byly všechny komodity dohodnuté materiální pomoci nakoupeny nebo vyskladněny a převezeny do Národní základny humanitární pomoci MV-generálního řediteství HZS ČR ve Zbirohu, kde byl materiál zabalen a připraven k vypravení. Dne 30. října 2014 byla pomoc prostřednictvím Světové zdravotnické organizace přijata organizací Save the Children International. Přeprava této pomoci byla realizována holandskou lodí do zemí západní Afriky. Tato loď vyplula 6. listopadu z holandského přístavu Den Helder. Do tohoto přístavu byla materiální pomoc přepravena pozemní cestou Hasičským záchranným sborem České republiky

Podrobné informace o humanitární pomoci nejen v roce 2014 naleznete na www.usar.cz. Na rok 2015 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí vyčleněno 73 mil. Kč.