Humanitární pomoc 2015

HUMANITÁRNÍ POMOC

Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.

 

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat zejména tyto formy humanitární pomoci poskytované do zahraničí:

 

a)      materiální pomoc poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené oblasti po vzniku mimořádné události,

b)      peněžní dary do zahraničí,

c)      finanční příspěvky veřejným institucím a nevládním neziskovým organizacím v zahraničí,

d)     příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením,

e)      dotace nevládním neziskovým organizacím v České republice na poskytování humanitární pomoci do zahraničí státům mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor,

f)       zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchranářů nebo odborníků s potřebným vybavením podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb. Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

V roce 2015 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí v rozpočtu MZV vyčleněny prostředky ve výši 73 milionů Kč.Celkový rozpočet na humanitární pomoc v roce 2015 však činil téměř 89,88 milionů Kč. Plánovaná částka byla navýšena o 7,3 milionů Kč na další pomoc Ukrajině z nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2014 a o 10 milionů Kč na další pomoc zemím postiženým virem ebola z vládní rozpočtové rezervy na základě usnesení vlády č. 152 ze 4. března 2015.

Další finanční prostředky ve výši téměř 20 milionů Kč byly uvolněny z vládních prostředků na poskytnutí záchranářské pomoci Nepálu – Traumateam ČR.

 

            Během roku 2015 bylo realizováno celkem 43 humanitárních aktivit ve 26 zemích. Největší podíl z rozpočtu na humanitární pomoc byl vynaložen v souvislosti s konflikty a vysídlením zejména v Sýrii a Iráku včetně jejich regionálních dopadů.

 

            Česká republika v průběhu roku 2015 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Sýrie + region, Irák + region, Ukrajina, Libanon, Jižní Súdán, Středoafrická republika, Sahel, země západní Afriky, Barma, Malawi, Mosambik, Nepál, Etiopie, Jemen, Niger a Palestina/Gaza, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Slovinsko a Srbsko.

Mezinárodní záchranné operace a poskytování materiální humanitární pomoci do zahraničí
Nepál
 

Záchranářská pomoc

            Dne 25. dubna 2015 zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení o síle 7,8 stupňů Richterovy stupnice. Zasaženo bylo 32 území ze 75 okresů ve střední a východní části Nepálu. Ničivé zemětřesení zasáhlo přibližně 4,2 miliónu obyvatel, zraněno bylo více než 21 tisíc postižených a počet mrtvých dosáhl více než 9 tisíc.

            Vláda rozhodla dne 27. dubna 2015 o nasazení Traumateamu ČR na humanitární misi do Nepálu. Traumateam ČR je mobilní, specializovaná, chirurgická jednotka, která je určena pro nasazení v rámci mezinárodní humanitární mise přímo v místě katastrofy nebo mimořádné události či v její bezprostřední blízkosti. Byl vytvořen ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, MV-generálního ředitelství HZS ČR a Fakultní nemocnice Brno.

            Přes komplikace při odletu způsobené přetížením přijímacího letiště v Káthmándú nakonec tým odletěl 29. dubna 2015 v 1.00 hodin v noci. Činnost Traumateamu ČR byla zahájena 2. května 2015 v 15.00 hodin. Jednotka byla rozvinuta v blízkosti místního zdravotnického zařízení města Melamchi, které bylo přeplněno pacienty a ve kterém pracovali dva lékaři a patnáct zdravotnických pracovníků. Činnost jednotky byla doprovázena množstvím následných otřesů a hlavně 12. května 2015 dalším silným zemětřesením, které postihlo oblast nasazení Traumateamu ČR a vyžádalo si přibližně dalších 200 mrtvých a 1500 zraněných. Na základě žádosti vlády Nepálu byla po tomto dalším zemětřesení činnost Traumateamu ČR prodloužena do konce měsíce května. Důležitá byla činnost Traumateamu ČR i mimo mobilní jednotku v Melamchi. Na základě informací o přepokládaných počtech postižených a poraněných osob uvězněných v horském terénu vyčlenil Traumateam ČR mobilní tým, který vyjížděl každý den do terénu - jeho práce byla vysoce efektivní. Celá jednotka pracovala na místě nasazení v Melamchi až do 25. května 2015, kdy ve večerních hodinách ukončila svoji činnost. Do Prahy Traumateam ČR přiletěl 29. května 2015.

Za dobu působení v Nepálu bylo Traumateamem ČR vyšetřeno celkem 1 416 pacientů. Traumateam ČR v místě nasazení pracoval za obtížných klimatických podmínek, vysoké teploty, dusna, vlhka a vysoké prašnosti. Práce v těchto podmínkách představovala pro celý tým nadměrnou fyzickou zátěž. Všichni členové jednotky však prokázali velkou fyzickou i psychickou odolnost a flexibilitu při plnění úkolů humanitární mise. Humanitární mise Traumateamu ČR splnila očekávání, celý tým odvedl perfektní práci a výborně reprezentoval Českou republiku.

 
Expertní pomoc

            Kromě Traumateamu ČR byl do Nepálu vyslán také český expert na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, plk. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje, který byl nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské komise. Plk. Lukeš prošel speciálním výcvikem pořádaným Evropskou komisí a zúčastnil se již podobných misí na Filipínách (tajfun Haiyan) a v Nigérii (prevence povodní).

Hlavním úkolem týmu expertů bylo získání detailních informací o situaci v zemi, průzkum postižených oblastí, komunikace s místními úřady, ministerstvy a vládou o potřebách v zemi. Dále pak podpora příjmu a distribuce humanitární pomoci zaslané členskými zeměmi EU (Mechanismu), podpora evropských týmů působících v zemi a podpora činnosti zastoupení EU (EU delegation) – posuzování statiky staveb diplomatických sborů EU, evakuace občanů zemí EU letadly přivážejícími humanitární pomoc či záchranné týmy.

            Činnost týmu byla realizována ve spolupráci s místní vládou a samosprávou a „orgány“ OSN (UNDAC, UN OCHA, agentury OSN atd.)

 
Materiální humanitární pomoc spojená s migrační krizí

            V roce 2015 byla materiální pomoc poskytnuta zemím, které byly postiženy velkým přílivem uprchlíků a požádaly o pomoc prostřednictvím Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU nebo Zastupitelského úřadu ČR v postižené zemi.

Maďarsko

            Celkem dvakrát se poskytovala v průběhu roku 2015 materiální humanitární pomoc Maďarsku. Na přelomu června a července byly Maďarsku poskytnuty stany pro ubytování uprchlíků. V říjnu byly tyto stany dovybaveny topením.

 
Slovinsko, Chorvatsko

            V říjnu zaslalo žádost o pomoc s uprchlickou krizí také Slovinsko a Chorvatsko. Na konci října byly do Slovinska a Chorvatska vyslány konvoje se stany s příslušenstvím.

 
Makedonie

            Makedonii byla materiální humanitární pomoc poskytnuta celkem dvakrát. V říjnu byly Makedonii poskytnuty stany s příslušenstvím a v listopadu byl vypraven konvoj HZS ČR s dalším materiálem pro ubytování uprchlíků ze skladů Správy státních hmotných rezerv.

 

Na rok 2016 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí v rozpočtu MZV vyčleněno 73 milionů Kč.