Humanitární pomoc 2017

HUMANITÁRNÍ POMOC

 

Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.

 

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat zejména tyto formy humanitární pomoci poskytované do zahraničí:

 1. a)    materiální pomoc poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené oblasti po vzniku mimořádné události,

  b)    peněžní dary do zahraničí,

  c)     finanční příspěvky veřejným institucím a nevládním neziskovým organizacím v zahraničí,

  d)    příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením,

  e)    dotace nevládním neziskovým organizacím v ČR na poskytování humanitární pomoci do zahraničí státům mimo EU a Evropský hospodářský prostor,

  f)      zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchranářů nebo odborníků s potřebným vybavením podle zákona č. 239/2000 Sb.

   

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb. Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států EU a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

V roce 2017 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí původně vyčleněny prostředky ve výši 130 milionů Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen o více než 27 miliónů Kč na pomoc Sýrii (UV 588/2016) a na realizaci programu MEDEVAC při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (1,2 milionů Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra).

Během roku 2017 bylo podpořeno celkem 48 humanitárních projektů ve 29 zemích v souhrnné hodnotě 158,9 milionů Kč. Podobně jako v předchozích letech byla značná část humanitárního rozpočtu (85 %) věnována na potřeby nuceně vysídlených lidí (vnitřně i v sousedních a dalších zemích) hlavně v důsledku konfliktů, včetně podpory hostitelských komunit; zbylých 15 % šlo na pomoc při katastrofách, včetně obnovy a posilování odolnosti.

ČR v průběhu roku 2017 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Africký roh, Filipíny, Chile, Jemen, Kuba, Mongolsko, Srí Lanka, USA, Barma/Myanmar, Středoafrická republika, Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Nepál, Nigérie, Irák, Libanon, Jordánsko, Sýrie a prostřednictvím mezinárodních organizací také Afghánistánu, Íránu, Pákistánu, Bangladéši, Libyi a Ukrajině.

V průběhu roku 2017 nebyla poskytnuta záchranářská ani materiální pomoc. Její poskytnutí vzhledem k charakteru mimořádných událostí a vzdálenosti postižených území by nebylo efektivní.

Na rok 2018 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí vyčleněno 180 milionů Kč.

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

Na základě předchozí spolupráce Úřadu pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska s HZS ČR byla s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) dohodnuta rozvojová spolupráce a je realizován projekt s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů II“. Projekt je financován z prostředků ČRA a je primárně zaměřen na výcvik moldavských hasičů při zásazích s přítomností nebezpečných látek. V roce 2017 se aktivity projektu zaměřily na operační střediska – především na správné vytěžování informací od volajících a vysílání sil a prostředků v případě havárie s výskytem nebezpečných látek. Dále aktivity projektu směřovaly k poskytování první pomoci. Pro lepší poskytnutí první pomoci byly moldavským hasičům pořízeny další automatizované externí defibrilátory a proběhlo školení pro jejich používání. Jedna z aktivit projektu byla zaměřena také na zásady správného chování občanů v případě havárie s výskytem nebezpečných látek, včetně zplodin hoření, soubor doporučení pro osoby nakládající s nebezpečnými látkami pro eliminaci vzniku mimořádné události a informační podporu zasahujících. V rámci této aktivity projektu byly pořízeny detektory požáru a oxidu uhelnatého pro preventivně výchovnou činnost. Veškerý materiál, pořízený během roku 2017, byl oficiálně předán generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou při zahraniční služební cestě do Kišiněva v říjnu 2017.

Do projektu byla také dodatečně zařazena účast českého CBRN modulu na cvičení MOLDEX 2017, které bylo organizováno v Moldavsku v září 2017 v rámci projektu Evropské unie PPRD East (Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters in the Eastern Partnership Countries 2). Tento projekt je organizován za účelem zvýšení připravenosti, prevence a odezvy na mimořádné události ve východních státech Evropy. Při tomto cvičení čeští hasiči spolupracovali s moldavskými při mimořádných událostech spojených s únikem nebezpečných látek za využití prostředků zakoupených v rámci tohoto projektu.

Další informace o poskytované humanitární pomoci ČR do zahraničí v průběhu roku 2017 naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/humanitarni_pomoc_cr_v_prubehu_roku_2017.html