Mechanismus CO Unie

Mechanismus civilní ochrany Unie

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie je stěžejním dokumentem EU v oblasti civilní ochrany. Tento legislativní nástroj umožňuje užší spolupráci zúčastněných států a lepší koordinaci a reakci na katastrofy uvnitř i mimo EU. Jeho cílem je podporovat, koordinovat a doplňovat činnosti zúčastněných států v oblasti civilní ochrany a zlepšovat účinnost systémů v oblasti prevence, připravenosti a odezvy na přírodní a člověkem způsobené katastrofy. V současné době se mechanismus civilní ochrany Unie vztahuje na 28 členských států EU, Černou Horu, Island, Makedonii, Norsko, Srbsko a Turecko. Využití některých z jeho opatření je umožněno i ostatním kandidátským zemím a potenciálním kandidátům a zemím, které jsou součástí evropské politiky sousedství. 

Mechanismus civilní ochrany Unie má k dispozici řadu vlastních nástrojů, díky nimž lze poskytovat pomoc, pokud o ni postižený stát požádá. Patří sem zejména Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (dále jen "ERCC") a Společný komunikační a informační systém pro mimořádné události (dále jen "CECIS"). Prostřednictvím těchto dvou nástrojů lze koordinovat a komunikovat poptávanou a nabízenou pomoc a zároveň řešit přepravu této pomoci.

CECIS především propojuje příslušné orgány a kontaktní místa v členských státech a ERCC (v případě ČR je kontaktním místem operační a informační středisko GŘ HZS ČR). Dále obsahuje databáze s informacemi o registraci a dostupnosti dobrovolně vyčleněných zdrojů zúčastněných států určených pro odezvu na katastrofy. Stejně tak umožňuje sdělování a šíření získaných zkušeností získaných při zásazích v oblasti civilní ochrany

ERCC je v plném provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. K jeho klíčovým úlohám patří:

  • fungovat jako monitorovací a koordinační platforma EU pro případy katastrof i jako komunikační středisko pro členské státy, zasažený stát a odborné pracovníky v terénu;
  • vyvíjet a šířit informační produkty (denní informace o katastrofách z celého světa, satelitní mapy, atd.);
  •  podporovat spolupráci mezi operacemi civilní ochrany a operacemi humanitární pomoci.

V zájmu lepšího plánování operací a posílení dostupnosti klíčových zdrojů zavedl mechanismus civilní ochrany Unie tzv. Evropské kapacity pro odezvu na mimořádné události (dále jen "EERC"). EERC jsou složeny z dobrovolně vyčleněných zdrojů zúčastněných států a zahrnují moduly civilní ochrany, celou řadu specializovaných týmů, experty pro poradní mise, materiál nebo zásoby pro pomoc nutnou ke zmírnění okamžitých následků katastrof (generátory, vodní čerpadla, apod.).

V současné době jsou moduly civilní ochrany považovány za hlavní operativní nástroj EERC. Jsou tvořeny ze zdrojů jednoho nebo více zúčastněných států a jsou schopny provádět předem definované úkoly v oblasti odezvy v souladu se zavedenými mezinárodními pokyny, a tudíž mohou:

  • být nasazeny ve velmi krátkém časovém horizontu od předložení žádosti o poskytnutí pomoci prostřednictvím střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC);
  •  pracovat samostatně a nezávisle po stanovené období.

Zároveň jsou tyto moduly schopny spolupracovat s jinými subjekty Unie nebo případně s mezinárodními organizacemi (zejména s OSN).

Česká republika v současné době nabízí prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie žlutě zvýrazněné moduly:

 

 

1. Modul pro vysokokapacitní odčerpávání - Odčerpává vodu ze zaplavených oblastí, provádí čerpání vody na pomoc hašení požárů.

2. Modul pro čištění vody - Zajišťuje pitnou vodu, provádí kontrolu kvality vody

3. Modul pro vyhledávání a záchranné práce ve městech ve středně těžkých podmínkách - Vyhledává, lokalizuje a zachraňuje oběti, které jsou pod troskami zřízených domů, vyprošťuje osoby při dopravních nehodách a poskytuje první pomoc

4. Modul pro vyhledávání a záchranné práce ve městech v těžkých podmínkách - Vyhledává, lokalizuje a zachraňuje oběti, které jsou pod troskami zřícených domů, vyprošťuje osoby při dopravních nehodách a poskytuje první pomoc

5. Modul pro letecké hašení lesních požárů s pomocí vrtulníků - Provádí hašení ze vzduchu při velkých lesních požárech a požárech vegetace

6. Modul pro letecké hašení lesních požárů s pomocí letadel - Provádí hašení ze vzduchu při velkých lesních požárech a požárech vegetace

7. Modul předsunuté zdravotnické jednotky - Na místě katastrofy provádí třídění pacientů, stabilizuje jejich stav a připravuje je na převoz do nemocnice

8. Modul předsunuté zdravotnické jednotky s chirurgií - Na místě katastrofy provádí třídění pacientů, provádí nezbytné chirurgické zákroky k záchraně života, stabilizuje stav zraněných a připravuje je na převoz do nemocnice

9. Modul polní nemocnice - Provádí lékařskou péči

10. Modul letecké evakuace obětí katastrofy - Přepravuje zraněné do nemocnice

11. Modul dočasné nouzové přístřeší- Zabezpečení přístřeší a základních služeb do doby, než oběti převezmou místní instituce či humanitární organizace; obsahuje stany s vytápěním, generátory elektrické energie, hygienická zařízení, dodávku pitné vody, přístřeší pro společenské aktivity

12. Modul chemické, biologické, radiologické a jaderné detekce a odběr vzorků (CBRN), (chemické, biologické, radiační nebo nukleární ohrožení) - Zaznamenává nebezpečí, vymezuje zamořené oblasti, provádí odběr vzorků

13. Modul pro vyhledávání a záchranné práce v podmínkách CBRN - Vyhledávání a záchranné práce za použití speciálních oděvů

14. Modul pro pozemní hašení lesních požárů - Přispívá k hašení velkých lesních požárů a požárů porostů pozemními prostředky

15. Modul pro pozemní hašení lesních požárů s pomocí vozidel - Přispívá k hašení velkých lesních požárů a požárů porostů s pomocí vozidel

16. Modul pro kontrolu šíření povodníZpevňuje stávající zařízení a buduje nové zábrany k prevenci záplav z řek, vodních nádrží a vodních cest se stoupající hladinou

17. Modul pro povodňové záchranné práce s pomocí člunů – Provádí pátrání a záchranné zásahy ve vodě a pomáhá osobám uvázlým v zaplavených oblastech s pomocí člunů. Poskytuje pomoc nutnou pro záchranu života a podle potřeby zajišťuje pokrytí základních potřeb.  

18. Zdravotnický záchranný tým (EMT) typ 1 (stacionární): ambulantní neodkladná péče - Třídění, posuzování, první pomoc, stabilizace a přesměrování vážných urgentních případů, definitivní péče u méně závažných urgentních případů (traumatických i netraumatických)

19. Zdravotnický záchranný tým (EMT) typ 1 (mobilní): ambulantní neodkladná péče - Třídění, posuzování, první pomoc, stabilizace a přesměrování vážných urgentních případů, definitivní péče u méně závažných urgentních případů (traumatických i netraumatických)

20. Zdravotnický záchranný tým (EMT) typ 2: nemocniční neodkladná chirurgická péče - Akutní nemocniční péče, všeobecná a porodnická chirurgie v případě traumat a jiných vážných onemocnění

21. Zdravotnický záchranný tým (EMT) typ 3: nemocniční péče o přesměrované pacienty - Komplexní nemocniční chirurgická péče o přesměrované pacienty včetně kapacity pro intenzivní péče

Rozhodnutí Evropského Parlamentu

Soubor ke stažení down_699.pdf

Prováděcí pravidla k mechanismu civilní ochrany Unie

Soubor ke stažení down_687.pdf

Prováděcí pravidla k Rozhodnutí Evropského Parlamentu

Soubor ke stažení down_686.pdf