EU-CHEM-REACT 2018

Český CBRN odřad se zúčastnil cvičení v rámci projektu EU-CHEM-REACT 2018.

Ve dnech 25. – 28. září 2018 probíhalo na Ukrajině, v areálu vojenského výcvikového areálu Javoriv, nedaleko polsko - ukrajinských hranic, FsX – Full Scale Exercise – cvičení s názvem EU-CHEM-REACT 2018. Cvičení bylo závěrečnou částí stejnojmenného projektu EU-CHEM-REACT 2018 a Hasičský záchranný sbor České republiky se do něj aktivně zapojil svojí účastí.

Projekt EU – CHEM - REACT 2018 byl podpořen grantem Evropské komise v roce 2017, jeho cílem bylo především rozvinutí interoperability mezi zúčastněnými zeměmi Evropské unie a Ukrajinou.

Koordinátorem celého projektu byla polská společnost ICCSS - International Centre for Chemical Safety and Security. Partneři projektu a současně účastníci cvičení byly následující organizace:

Lviv State University of Life Safety (Ukrajina),

Organization for Security and Co-operation in Europe, koordinační kancelář v Kyjevě,

State Fire and Rescue Service of Latvia,

Fire Safety Works and Services Association (Lotyšsko),

Voluntary Fire Service HQ´s and Polish Red Cross Society (Polsko),

Management of Civil Protection Exercises EU Commission,

a samozřejmě i příslušné ukrajinské úřady zodpovídající za organizační zabezpečení cvičení.

Hasičský záchranný sbor ČR se do projektu zapojil účastí nejen na zmiňovaném zářijovém cvičení, ale i na štábním cvičení v únoru, současně se účastnil několik koordinačních jednání.

Projekt EU - CHEM – REACT 2018 byl zaměřen na procvičení plánování a přípravy na CBRN (chemická, biologická, radiologická) havárie. Projekt EU-CHEM-REACT se pro rok 2018 skládal z následujících událostí/činností: Table Top Exercise (TTX) – štábní cvičení s účastí zástupců odboru Operačního řízení (MV-GŘ HZS ČR) proběhlo v únoru 2018 ve Lvově, dále následovaly plánovací konference za účelem představení scénářů pro cvičení a rozdělení kompetencí jednotlivým účastníkům cvičení. Hlavní část projektu tvořilo tzv. Full Scale Exercise (FsX) – taktické cvičení,
ve výcvikovém  vojenském areálu nedaleko města Javoriv (Lvovská oblast).

Samotné cvičení proběhlo v termínu 25. až 28. září, praktické nasazení ve dnech 26. a 27. září 2018.

MV-generální ředitelství HZS ČR vyslalo na taktické cvičení s názvem EU-CHEM-REACT 2018 jednotku, které se skládala ze CBRNDET modulu (modulu pro detekci chemických, biologických, radiologických a jaderných látek a odběr vzorků) a dále pak logistické části Záchranného útvaru HZS ČR. Zatímco chemická část jednotky plnila na cvičení úkoly související s jednotlivými scénáři cvičení (např. analýza vzorků z či dekontaminace osob), logistická část jednotky zajistila transport humanitární základny a pomocí dvou kontejnerů nouzového přežití a vytvořila tak ubytování pro bezmála 80 účastníků cvičení.  

Modul CBRNDET se skládal z příslušníků HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje - Školicího střediska a chemické laboratoře Kamenice, logistická část byla složená z příslušníků ZÚ HZS ČR. Čeští hasiči vyrazili společně 25. září 2018 směr Javoriv, který leží ve Lvovské oblasti na Ukrajině. Jednotku tvořilo celkem 22 osob
a 7 kusů speciální techniky, která byla zastoupena např. mobilní chemickou laboratoří či zmiňovanými kontejnery nouzového přežití.
Při cestě po území Polska byla česká kolona doprovázena polskými profesionálními hasiči, kteří jí zajistili bezproblémový průjezd mýtnými branami a po domluvě také tankování u předem vytipovaných čerpacích stanic akceptujících palivové karty. Spolupráce s polskými profesionálními hasiči je uskutečňována na základě dohody a recipročně ji poskytují i čeští hasiči zahraničním jednotkám, které přes území České republiky jen projíždějí nebo zde poskytují pomoc či se účastní cvičení.  

Cesta týmu byla zkomplikovaná celními procedurami na polsko - ukrajinské hranici při cestě na cvičení, které zabraly bezmála 10 hodin čekání, tým popojížděl stejně s ostatními kamiony. A pro změnu při zpáteční cestě čtyřhodinovým zdržením tentokrát na polské hranici. Tato situace byla způsobena i tím, že do cvičení nebyly zapojeny oficiální struktury na úrovni ústředního řízení Polska a Ukrajiny. Negativní aspekty cvičení, ale i jeho kladné stránky budou rozebírány a hodnoceny  v průběhu Lessons Learned Meeting (vyhodnocovací konference) na konci listopadu ve Lvově.

Až na cestovní komplikace a nízké noční teploty proběhlo cvičení v souladu s připravovanými scénáři organizačního týmu. Kromě simulované chemické havárie čelily zahraniční jednotky požáru výškové budovy, analyzovaly chemické vzorky při objevení drogové varny, dekontaminovaly osoby a techniku nebo odstraňovaly následky po úniku nebezpečné chemické látky do jezera.

Scénář cvičení po úvodních několika málo vzorcích pro detekci přinesl na závěr cvičení analýzu dalších 30 vzorků, které laboratoř zpracovávala až do úplného zakončení cvičení, kdy všichni ostatní byli již na základně. Po české jednotce byla požadována dekontaminace nad deklarovanou úroveň dekontaminace vlastních členů týmu. Modul je ovšem na tuto eventualitu připraven, protože v reálné situaci k tomuto může dojít
a disponuje lidskými zdroji a technickými prostředky.      

Kromě českých profesionálních hasičů se cvičení účastnil společný tým lotyšských
a litevských hasičů, dobrovolní hasiči a zdravotníci z Polska a samozřejmě místní jednotka požární ochrany z města Lvov a také jednotka z partnerské lvovské univerzity. Součástí cvičení evropského formátu, kterého organizátoři chtěli docílit, byla účast EUCPT (Tým civilní ochrany Evropské unie), pozorovatelů z řad evropských států a v neposlední řadě tzv. evaluátorů, jejichž úkolem bylo průběh cvičení sledovat a hodnotit. Jednou z výzev celého projektu bylo deklarovat spolupráci všech zúčastněných složek při cvičení, tento aspekt byl splněn i přes částečnou jazykovou bariéru.

Čeští hasiči jsou mezi svými evropskými kolegy považování za skutečné profesionály, což na cvičení potvrdili, nejen analýzou odebraných vzorků, nacvičenými postupy při dekontaminaci za využití prověřené techniky, ale i poskytnutím nadstandardního zázemí a ubytování.

 

Na základě zkušeností spojených s účastí příslušníků HZS ČR ve zmiňovaném projektu, rozhodl generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba o aktivním zapojení MV - generálního ředitelství HZS ČR do evropského projektu EU-CHEM-REACT 2.

Evropský projekt „EU-CHEM-REACT 2“ s podtitulem „Improving prevention, preparedness and response to chemical and natural disasters simultaneously affecting the participating countries, through a series of exercises, to test and enhance national capacities, use of the Union Civil Protection Mechanism, and international cooperation“ – Zlepšení prevence, připravenosti a reakce na chemickou a přírodní katastrofu současně postihující účastnické státy, prostřednictvím několika cvičení otestovat
a zlepšit národní kapacity, za využití Unijního Mechanismu civilní ochrany
a mezinárodní spolupráce – navazuje na projekt EU-CHEM-PROJECT 2018. Zásadní rozdíl vyplývající z role HZS ČR ve druhém projektu je ten, že zde bude působit jako partner a tedy i příjemce grantu.

Kromě organizací, které se účastnily prvního projektu, byly přizvány i další: Hlavní velitelství pro mimořádné situace Ministerstva vnitřních věcí Moldavské republiky
a Univerzita civilní ochrany Ministerstva mimořádných událostí Běloruské republiky.

Scénář projektu a souvisejících cvičení bude opět reagovat na vzrůstající reálnou hrozbu chemické havárie a přírodní katastrofy a vzrůstající hrozbu chemického terorismu. Zdůrazněna bude důležitost rychlé reakce na katastrofu a potřeba koordinace na různých úrovních. Na základě potvrzené účasti UN OCHA (The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí) a OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons /Organizace pro zákaz chemických zbraní) v projektu, budou tyto organizace aktivně zapojeni do scénáře. Zásadní výstupy projektu budou dvě štábní cvičení
a jedno taktické cvičení, kde by měla být prověřena, stejně jako v prvním projektu, schopnost spolupráce mezi všemi partnerskými organizacemi projektu při mimořádné události.

 

Autoři článku: ppor. Mgr. Petr Vodička – HZS hl. m. Prahy, kpt. Mgr. Alena Horáková – MV-GŘ HZS ČR