Humanitární pomoc 2018

Poskytování humanitární pomoci Českou republikou se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí zejména záchranářskou, materiální, finanční, poradenskou nebo kombinovanou.

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb., Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států EU a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

Na humanitární pomoc v roce 2018 bylo původně vyčleněno 180 milionů Kč; v průběhu roku byl rozpočet navýšen o dalších 27 milionů Kč na pomoc Sýrii a na realizaci programu MEDEVAC při zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. V roce 2018 bylo z humanitárního rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí podpořeno celkem 44 humanitárních aktivit ve 23 zemích v souhrnné hodnotě 181,3 milionů Kč, z ukazatele na obnovu Sýrie dalších 7 aktivit v celkové hodnotě 31, 45 mil. Kč.

Podobně jako v předchozích letech byla značná část humanitárního rozpočtu (88 %) věnována na potřeby nuceně vysídlených lidí (vnitřně i v třetích zemích) hlavně

v důsledku konfliktů, včetně podpory hostitelských komunit; zbylých 12 % šlo na okamžitou pomoc i obnovu po katastrofách.

ČR v průběhu roku 2018 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Barma, Etiopie, Středoafrická republika, Ukrajina, Kambodža, Sýrie, Irák, Libanon, Jordánsko, Albánie, Jemen, Bosna a Hercegovina, Mexiko, Afghánistán, Niger, Mali, Jižní Súdán, Indonésie, Palestina, Filipíny, Pakistán a Maroko.

V průběhu roku 2018 byla poskytnuta expertní pomoc Thajsku, nabídnuta byla pomoc Švédsku při lesních požárech a dohodnutá materiální pomoc Řecku bude realizována v následujícím roce.

Na rok 2019 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí vyčleněno 218 milionů Kč.

 

Thajsko

ČR se aktivně zapojila do pomoci v případě záchranné mise v jeskyni Tham Luang na severu Thajska, kde přívalové deště uvěznily dvanáct chlapců a jejich fotbalového trenéra. Ministr vnitra po dohodě s generálním ředitelem HZS ČR rozhodl o vyslání dvou příslušníků HZS ČR, kteří do Thajska odletěli v pátek 6. července. Rekognoskační skupina expertů ve složení plk. Ing. David Kareš a ppor. Mgr. Petr Vodička působila ve dnech 6. až 11. července v Thajsku, kde celou situaci vyhodnocovala. ČR přišla v prvotní fázi s nabídkou pomoci ve formě vysokokapacitních čerpadel. Možnost jejich nasazení čeští hasiči vyloučili z důvodu nevhodného profilu terénu a probíhajícího úspěšného odčerpávání vody. Následně byl thajské straně nabídnut menší typ kalových čerpadel s vysokým výkonem a s potřebným elektrickým a hadicovým vedením. Thajsko nakonec českou nabídku pomoci nevyužilo, neboť došlo k úspěšné evakuaci všech uvězněných osob z jeskyně.

 
Švédsko

Švédsko bylo v létě 2018 postiženo rozsáhlými lesními požáry. V červenci požádalo prostřednictvím Evropského střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události o mezinárodní pomoc. ČR sama čelila požárům v přírodním prostředí a měla omezené možnosti v počtu použitelné letecké techniky. I přesto nabídla Švédsku pomoc v podobě vrtulníku s posádkou. Švédská strana nabídku ČR nakonec nepřijala.

 
Řecko

Na základě požadavku Ministerstva zahraničních věcí ze září 2018 připravuje MV-GŘ HZS ČR materiální humanitární pomoc Řecku, které bylo také v letních měsících postiženo požáry. Pomoc je směrována konkrétně hasičskému sboru v Megaře. MV-GŘ HZS ČR zajistí pořízení materiálu (vybavení pro požární ochranu, jako jsou např. speciální dopravní požární automobily, zásahová obuv pro hasiče, přenosná čerpadla atd.) a jeho transport do Megary na jihu Řecka v první polovině roku 2019.

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

Na základě předchozí spolupráce Úřadu pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska a HZS ČR byla s Českou rozvojovou agenturou dohodnuta rozvojová spolupráce a byl realizován projekt s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů II“. Realizace projektu v roce 2018 byla zaměřena na protipovodňovou ochranu. Moldavským hasičům byly pořízeny protipovodňové zábrany. Tyto zábrany byly vysoutěženy Českou rozvojovou agenturou na základě technické specifikace vypracované odborníky HZS ČR. V červenci přijelo 10 moldavských hasičů do ČR, aby se seznámili se systémem zábran. Týdenní kurz, zaměřený jak všeobecně na protipovodňovou ochranu, tak na praktickou výstavbu zábran, proběhl ve Zbirohu. Na podzim se čeští hasiči vydali do Moldavska, kde proběhl obdobný kurz už přímo v místních podmínkách a pro větší skupinu moldavských hasičů. Projekt byl na konci roku 2018 ukončen a byl financován z prostředků České rozvojové agentury. Celkový rozpočet projektu byl 18 120 400 Kč.