IEC 2010 - CZECH USAR

Klasifikační cvičení českého USAR odřadu 

INSARAG Classified

Záměrem IEC bylo deklarovat, že český USAR odřad je po organizační, operační, taktické, technické a odborné stránce připraven zasahovat v místě mimořádné události efektivně jako HEAVY USAR odřad podle standardů INSARAG. Přípravy započaly již v roce 2007. Pro členy USAR odřadu byla uspořádána celá řada školení a odborných výcviků, například v únoru 2010 INSARAG Awareness training course pro účastníky z řad českých USAR odřadů a ze zahraničních USAR jednotek nebo v květnu 2010 školení pro posuzování stability budov a USAR strategií. V rámci přípravy pro klasifikaci byl využit i grant Evropské komise ke zvýšení akceschopnosti českého vyhledávacího a záchranného odřadu. Proto mohlo být dokoupeno a ujednoceno chybějící vybavení a výstroj všech členů, byly financovány odborná školení a jazykové kurzy nebo očkování podle standardů Světové zdravotnické organizace. Na přípravě českého USAR odřadu pro klasifikaci se po odborné stránce podílel tzv. mentor Edward G. Pearn z Velké Británie, který vedení USAR odřadu poskytoval cenné rady a doporučení.

V první fázi klasifikace muselo být šest měsíců před klasifikačním cvičením předloženo tzv. Portfolio of Evidence, tedy soubor dokumentů, který komplexně a detailně popisuje organizaci českého USAR odřadu, systém jeho vyslání do zahraničí, financování, systém výběru, přípravy a výcviku členů USAR odřadu, vybavení apod. INSARAG sekretariát v tomto období již jmenoval klasifikační tým, tedy skupinu odborníků z celého světa pro činnosti USAR, který předloženou dokumentaci posoudil a schválil. Tím bylo možné oficiálně uspořádat klasifikační cvičení, na kterém měl být USAR odřad prověřen při praktických činnostech.

Datum klasifikačního cvičení bylo určeno na 11. až 15. října 2010. Místem konání praktických činnosti nasazení USAR odřadu v postižené zemi byl areál Dolních Vítkovic v Ostravě. Klasifikovaný USAR odřad úrovně HEAVY tvoří celkem 68 členů. Personální základna odřadu této úrovně je tvořena příslušníky HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje, které jsou samostatně schopny vytvořit USAR odřad úrovně MEDIUM. Další členy týmu - velitele odřadu, 10 kynologů a dva lékaře jmenuje MV-generální ředitelství HZS ČR. Lékaře zajišťuje Úrazová nemocnice Brno na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání v rámci IZS s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Kynologové se rekrutují ze skupiny kynologů - držitelů platných atestů Ministerstva vnitra, z dalších složek IZS a osob poskytujících osobní a věcnou pomoc. Velitelem USAR odřadu byl jmenován mjr. Ing. Tomáš Hradil z HZS Středočeského kraje. USAR odřad při vyslání do zahraniční vystupuje jako jednotka MV generálního ředitelství HZS ČR, tedy jako Czech Emergency Response Team se specializací USAR („CZERT USAR“).

Činnosti CZERT USAR i celý systém poskytování zahraniční humanitární pomoci ČR hodnotil jedenáctičlenný tým klasifikátorů. Jeho velitelem byl Beat von Daeniken ze Švýcarska, dalšími členy byli odborníci z INSARAG sekretariátu, Polska, Německa, USA, Velké Británie, Austrálie, Singapuru a Norska. Skupina hodnotila jednotlivé tematické okruhy (management, vyhledávání a záchrana, zdravotnická oblast, logistika) a úroveň schopnosti CZERT USAR zasahovat v rámci mezinárodních záchranných operací. CZERT USAR musel splnit všechny úkoly uvedené v tzv. Checklistu (kontrolní list), který má více než 100 bodů. Na cvičení bylo přítomno i 12 pozorovatelů ze zemí, které vlastní USAR týmy teprve budují a připravují se rovněž na klasifikaci, mezi nimi například Turecko, Rusko, Rakousko, Slovensko, Estonsko nebo Rumunsko.

Ještě před samotným klasifikačním cvičením se 11. října 2010 v Praze klasifikátoři seznámili s procesem poskytování humanitární pomoci ČR do zahraničí, systémem budování USAR odřadů u HZS ČR, jeho výcviku, vybavení, zdravotního zabezpečení apod. V průběhu prvního dne se uskutečnily i prohlídky operačního a informačního střediska (OPIS) MV-generálního ředitelství HZS ČR, návštěva v Úrazové nemocnici v Brně a část klasifikačního týmu se odebrala do Ostravy, kde měla možnost si prohlédnout prostory cvičení ještě před jeho zahájením.

Od 12. října 2010 pokračovala klasifikace samotným cvičením. Námětem cvičení bylo ničivé tornádo Ester, které dne 12. října 2010 v 03.00 hodin místního času (01.00 UTC) zasáhlo evropskou zemi Chacharii. Závažné škody byly zaznamenány zejména v hlavním městě, jeho okolí a dvou průmyslových oblastech. Následkem přírodního živlu došlo k totální destrukci většiny budov městské aglomerace a u zbylých stojících objektů byl předpoklad velmi narušené stability. Chacharie vyhlásila stav nebezpečí pro celé území státu. Hasičské záchranné sbory Chacharie a všechny další záchranné složky Chacharie byly aktivovány a působily v nejvíce postižených oblastech. Chacharie však nemá dostatečné síly a prostředky na zvládnutí situace a proto se rozhodla požádat o zahraniční pomoc prostřednictvím mezinárodních organizací (UN-OCHA a EU Monitorovací a informační centrum). Na základě této žádosti MV-generální ředitelství HZS ČR aktivuje USAR odřad v úrovni HEAVY.

Od 07.00 hodin probíhal na OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR rozhodovací proces o vyslání USAR odřadu. Vzhledem k tomu, že šlo o evropskou zemi, byla zvolena přeprava pozemní cestou a MV generální ředitelství HZS ČR předběžně aktivovalo USAR odřad. V průběhu dopoledne došlo ke svolávání členů odřadu, balení vybavení, lékařským prohlídkám členů odřadu a veterinárním prohlídkám psů před odjezdem, sběru informací o situaci v postižené zemi a přípravě dokumentace týmu. V 09.30 hodin Chacharie potvrdila přijetí nabídky české pomoci a MV-generální ředitelství HZS ČR mohlo oficiálně aktivovat USAR odřad. Celý tento proces sledovali a hodnotili klasifikátoři. Ve 12.00 hodin se začal přesouvat konvoj pražské části USAR odřadu na stanovené místo shromáždění týmu, kterým byla stanice HZS Moravskoslezského kraje v Nošovicích. Do 18.00 hodin byl již celý USAR odřad v Nošovicích shromážděn, proběhl briefing velení týmu o situaci v postižené zemi a úkolech USAR odřadu, dále byl přečten před nastoupenou jednotkou rozkaz generálního ředitele HZS ČR k vyslání jednotky na mezinárodní záchrannou operaci do Chacharie a v 19.00 hodin vyrazil kompletní tým CZERT USAR směrem do Chacharie.

Prvním obtížným úkolem týmu byl přechod hranic do Chacharie. Hranice simulovalo Odborné učiliště požární ochrany Frýdek-Místek, kde proběhla celní a pasová kontrola týmu a jeho vybavení. Byla udělena víza pro vstup do země, zkontrolováno vybavení lékařů zejména s ohledem na léky a opiáty a klasifikátoři poprvé podrobili velitele odřadu „křížovému výslechu“ s ohledem na dokumentaci týmu, procedury překročení hranic a jeho dalšího postupu. Na hranicích vybudovali dva styční důstojníci CZERT USAR recepční centrum pro poskytování informací dalším přijíždějícím týmům. Vybudování recepčního centra v bodu vstupu do země prvním přijíždějícím USAR odřadem je totiž jedním z hodnocených úkolů podle INSARAG.

Další kroky CZERT USAR následovaly do hlavního města Chacharie Zábřehu, na jednání Chacharského krizového štábu, podle mezinárodní terminologie obecně nazývané Local Emergency Management Authority, tzv. „LEMA“. Byla dohodnuta pravidla zapojení CZERT USAR do záchranných prací, předány mapy a informace o postiženém území, kontakty na místní záchranné jednotky a další podpůrné složky a byla dohodnuta další činnost CZERT USAR. Vzhledem k tomu, že CZERT USAR byl prvním zahraničním týmem v Chacharii a podle dostupných informací již do Chacharie mířily další zahraniční záchranné týmy, vybudoval CZERT USAR štáb pro koordinaci zahraniční humanitární pomoci, tzv. „OSOCC“, On-Site Operations and Coordination Centre (Operační a koordinační centrum v místě mimořádné události) a řídil jej až do doby, kdy si štáb mohli převzít odborníci na koordinaci mezinárodní humanitární pomoci. LEMA rovněž doporučila vhodný prostor pro vybudování základny týmu a velitel odřadu bez prodlení vyslal do této oblasti průzkumnou skupinu k posouzení vhodnosti prostoru.

Prostor Hranečník, doporučený LEMA, se jevil jako vhodný, a proto se ihned po skončení jednání s LEMA mohl celý tým přesunout do tohoto prostoru a zahájit stavbu základny. V prostoru Hranečník byl také vybudován OSOCC. Po půlnoci již velitel odřadu mohl vyslat průzkumnou skupinu do postižené oblasti, která podle informace LEMA zatím nebyla prozkoumána, předpokládá se výskyt zavalených obětí pod troskami a nasazení CZERT USAR. Na základě výsledků průzkumu začala být nasazována první vyhledávací a záchranná družstva. Tak začalo zhruba třicetihodinové nepřetržité praktické nasazení CZERT USAR na sutinách v areálu Dolních Vítkovic. Pro USAR odřad bylo připraveno celkem 27 praktických scénářů na devíti sektorech. Musely být demonstrovány všechny činnosti požadované v Checklistu, např. vyhledávání živých obětí pod troskami budov s nasazením psů i technickým zařízením (zejména štěrbinová kamera, echolokátor nebo bioradar), vyprošťovací práce (řezání minimálně 300 mm betonu, manuální přesun 2,5 t břemene a mechanický přesun 20 t břemene), stabilizace staticky narušených konstrukcí (stěn, stropů, vstupů apod.), průrazy (do stěn, stropů i podlah - specifikem je tzv. čistý průraz do podlahy bez padajících nečistot dovnitř průrazu, protože přímo pod ním je uvězněna osoba), záchrana z výšky a nad volnou hloubkou lanovou technikou, poskytnutí předlékařské pomoci vyprošťovaným obětem. Dne 14. října 2010 v brzkých ranních hodinách byly ukončeny praktické činnosti CZERT USAR a začala demobilizace jednotky, která rovněž patří mezi hodnocené úkoly.

Po celou dobu cvičení se jak v areálu Dolních Vítkovic na sutinách, tak i na základně na Hranečníku, kde byl umístěn OSOCC i velení CZERT USAR, pohybovali klasifikátoři, kteří hodnotili činnosti jednotky podle úkolů v Checklistu. V případě nejasností kladli upřesňující dotazy nebo požadovali splnění doplňujících úkolů. Lze zmínit např. klasifikátory zrežírované fiktivní zranění člena týmu, kdy byly prověřeny postupy velení týmu v oblasti zdravotnické evakuace člena týmu v případě jeho zranění nebo jejich nenadálé vstupy do jednání a činnosti OSOCC.

CZERT USAR nakonec všechny požadované úkoly úspěšně splnil. Během závěrečného vyhodnocení konzultovali klasifikátoři s vedením CZERT USAR několik připomínek a doporučení pro jeho další činnosti. Ve čtvrtek 14. října 2010 odpoledne tak mohl být slavnostně předán INSARAG certifikát, který deklaruje úroveň HEAVY pro český USAR odřad. Certifikát společně s plaketou INSARAG sekretariátu převzal z rukou velitele klasifikačního týmu Beata von Daenikena náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. František Zadina, který všem účastníkům a organizátorům cvičení poděkoval za vynikající výkon, který je podle jeho slov nejlepším dárkem k desetiletému výročí vzniku HZS ČR. Na základě získaného certifikátu se CZERT USAR bude moci aktivně zapojovat do mezinárodních záchranných operací v zemích postižených katastrofou s následkem zřícení budov. CZERT USAR se tak stal patnáctým týmem na světě, který dosáhl takto vysoké úrovně připravenosti. Platnost tohoto certifikátu je pět let. Členové USAR odřadu tak získali i právo nosit na své pracovní USAR kombinéze INSARAG nášivku deklarující jejich členství ve skupině elitních USAR týmů světa.

Klasifikátoři ocenili jak vysokou úroveň připravenosti CZERT USAR, tak i prostory v Ostravě-Vítkovicích, které byly velmi realisticky a dobře připraveny. Dalším přínosem klasifikace podle metodiky INSARAG byla zejména motivace k neustálému zlepšování odborných a technických schopností USAR odřadu. Během klasifikačního cvičení nedocházelo jen k hodnocení českého USAR odřadu, ale i k oboustranné výměně zkušeností mezi klasifikátory, pozorovateli a českými zástupci USAR odřadu. Velký dík patří také mentorovi USAR odřadu HZS ČR, Edwardu G. Pearnovi z Velké Británie, který se více než rok podílel na přípravě USAR odřadu.

pplk. Ing. Lenka RAŠOVSKÁ, MV-generální ředitelství HZS ČR, foto kpt. Ing. Bc. Ivana SVITÁKOVÁ