ASSISTEX 2002

Cvičení - zásah při chemickém útoku 10. - 13. 9. 2002, Chorvatsko - Zadar

Mezinárodní cvičení ASSISTEX 2002 bylo organizované Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) na vojenském letišti Zadar v Chorvatsku. Předmětem cvičení byl zásah při chemickém útoku, kterého se za ČR zúčastnila jednotka analytických specialistů s mobilní chemickou laboratoří. Laboratoř shromažďovala a analyzovala vzorky ze vzduchu, půdy, vody, potravin a rostlinstva uvnitř monitorované oblasti, v těsné spolupráci s průzkumnými skupinami, za účelem identifikovat nezbytná kolektivní i individuální ochranná opatření a určit stupně ochrany.
Zastoupení na cvičení:
Cvičení se na pozvání OPCW zúčastnily jednotky z České republiky, Chorvatska, Íránu, Švýcarska, Francie, Polska, Estonska, Litvy a Portugalska. Česká jednotka byla složena z 8 osob (1 HZS ČR Chemická laboratoř - Kamenice, 1 IOO - Lázně Bohdaneč, 2 SÚJCHBO, 4 HZS ČR-SAR).
Hlavní cíle cvičení:
Vyhodnocení připravenosti OPCW na přijetí žádosti o pomoc a reakce organizace na tuto žádost, ohodnocení celkové platnosti současných standardních operačních postupů, pracovních postupů a dalších dokumentů vztahujících se k dodání asistence, ověření systému řízení a komunikace a hodnocení způsobilosti polních operací.
Průběh cvičení:
Dne 11. 9. 2002 bylo připraveno pracoviště mobilní laboratoře a odzkoušeny přístroje. Podpůrná část jednotky (členové USAR týmu) zabezpečila rozvinutí a střežení dočasného tábořiště, velitel jednotky se zúčastnil dvou porad s organizátory cvičení, kde byly české jednotce upřesněny úkoly a součinnostní vazby na další národní jednotky - česká jednotka zodpovídala za laboratorní kontrolu vzorků odebraných francouzskými a švédskými průzkumníky. Velitel jednotky určil styčného důstojníka, který byl členem ACAT týmu.
Ve dnech 12. a 13. 9. 2002 byly dodány vzorky podle domluvy. Jelikož se scénář cvičení protáhl, navrhl řídící cvičení, aby česká jednotka vzorky z odpoledne 13. 9. 2002 neanalyzovala. Velitel české jednotky rozhodl, že vzorky budou analyzovány na území ČR a výsledky byly následně odeslány do Haagu. Dne 14. 9. 2002 byla pracoviště sbalena a ve večerních hodinách zahájen přesun zpět do ČR.
Závěr:
Účast české jednotky lze hodnotit kladně. Prokázalo se, že takto spojená jednotka (členové USAR týmu HZS ČR a SÚJCHBO) funguje a je schopna spolupracovat z dalšími národními jednotkami. Úkoly laboratorní kontroly byly splněny. Jednotka byla schopna se o sebe postarat a přesun na značnou vzdálenost proběhl bez problémů. Dne 18.9.2002 proběhlo setkání účastníků cvičení a jejich nadřízených na SÚJB v Praze. Cvičení bylo hodnoceno kladně. V návrhu bylo vytvořeno několik variant nasazení jednotky včetně jejího rozšíření. Bylo konstatováno, že je nezbytné organizovat společný výcvik.