EU-DREX 2004

Cvičení USAR odřadů 18. - 22. 10. 2004, Rakousko - Reichenau

V rámci projektu Evropské unie se v oblasti Wiener Neustadt v Rakousku uskutečnilo mezinárodní cvičení složek integrovaného záchranného systému a specializovaných jednotek armády, European Union Disaster Relief 2004 (EU-DREx 2004), které připravilo Ministerstvo vnitra a obrany Rakouska ve spolupráci s Evropskou unií.
Zastoupení na cvičení:
Cvičení se zúčastnilo celkem 12 krizových týmů ze šesti členských zemí Evropské unie, včetně sedmnáctičlenného USAR odřadu HZS ČR. Za MV-generální ředitelství HZS ČR se cvičení zúčastnil styčný důstojník, který působil v mezinárodním koordinačním štábu cvičení.
Hlavní cíle cvičení:
Hlavním cílem cvičení bylo prověřit připravenost mezinárodních krizových týmů na žádost o mezinárodní pomoc při katastrofách. Sledovány byly zejména možnosti jednotného velení, kvalita kooperace jednotlivých týmů a kompatibilita přístrojového a technického vybavení. Dalším cílem cvičení bylo procvičit plnění úkolů při provádění záchranných a likvidačních pracích v oblasti postižené zemětřesením v podmínkách působení NBC látek (tzn. s vyloučením možnosti použití psovodů s vyhledávacími psy), bylo připraveno následující složení USAR odřadu České republiky:
  • příslušníci HZS hl. m. Prahy předurčení pro vyhledávací a záchranné práce při zapojení do mezinárodních záchranných operací,
  • pracovníci Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram-Kamenná,
  • pracovníci školicího střediska a chemické laboratoře Kamenice HZS Středočeského kraje,
  • pracovníci Státního ústavu radiační ochrany,
  • lékař Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV, a
  • styčný důstojník MV-generálního ředitelství HZS ČR,
v celkovém počtu 17 osob.
Průběh cvičení:
Dne 18. října 2004 v nočních hodinách proběhlo rozbití stanové základny, seznámení se s organizačními záležitostmi a se situací v oblasti po simulovaném zemětřesení v mezinárodním koordinačním štábu (OSOCC) a briefing se čtyřčlenným vyhodnocovacím týmem, který byl české jednotce přidělen a jehož úkolem bylo 24 hodin denně sledovat činnost české jednotky a tuto následně hodnotit.
Dne 19. října 2004 nastala první aktivace české záchranné jednotky, která proběhla necelé tři hodiny po příjezdu jednotky do místa cvičení v 01:55 hodin dne 19. října 2004. Úkolem bylo provést průzkum oblasti zasažené zemětřesením. K dispozici bylo pouze nejasné vymezení lokality na mapě a letecké snímky z 15.00 hodin z předchozího dne. Žádné další informace nebyly poskytnuty. Po příjezdu na udané místo obdržel velitel jednotky informace, že jednotka není na místě potřeba. Jednotka se vrátila do operační základny v 03:55 hodin.
V 06.15 hodin téhož dne byla česká záchranná jednotka aktivována podruhé. Úkolem bylo spojit se s polskou a německou jednotkou a spolupracovat s nimi během záchranných operací ve dvou udaných zřícených objektech. Během přepravy do postižené oblasti byla jednotka odvelena na jiné místo k provedení záchranných prací v třípodlažní budově s porušenou biologickou laboratoří (HIV a nespecifikovaná séra), i když bylo OSOCC opakovaně sděleno, že česká záchranná jednotka nedisponuje silami a prostředky pro zásah s výskytem biologických látek. V průběhu průzkumu nebyly na místě detekovány žádné nebezpečné chemické látky. Během záchranné operace bylo zachráněno z objektu 24 žijících osob s různým typem zranění a byly vyproštěny 4 mrtvé oběti. Všichni členové jednotky pracovali v ochranných oděvech a používali ochranné masky s filtrem. Problémem bylo i přes stále opakované intervence styčného důstojníka v OSOCC získání podpory zdravotnickým týmem, aby byla zajištěna zdravotnická pomoc zachráněným osobám a jejich transport do zdravotnického zařízení. Lékař jednotky tak byl přetížen poskytováním zdravotnické péče všem zachráněným osobám. Žádný zdravotnický personál se do oblasti nedostavil a jednotka ukončila práci na objektu ve 12:00 hodin.
Po několika hodinách odpočinku přidělil OSOCC jednotce další úkol. Ve 21:15 hodin opustila česká záchranná jednotka operační základnu do oblasti, odkud bylo hlášeno zřícení několika blíže nespecifikovaných objektů. Ve 21:38 hodin se jednotka dostavila na místo. Před vstupem do zřícené budovy byl proveden chemický a radiační průzkum s negativními výsledky. V budově byla pak detekována menší množství amoniaku a síry. Jednotka vyprostila ze sutin objektu dohromady 4 žijící a 3 mrtvé osoby. Vyžádané síly a prostředky místních zdrojů jako vozy zdravotnické záchranné služby nebo jeřáb pro zvednutí těžkých břemen nebyly jednotce poskytnuty fyzicky, ale pouze virtuálně. Jednotka se vrátila na základnu v 01:15 dne 20. října 2004.
Dne 20. října 2004 byla česká záchranná jednotka v 09.05 hodin nasazena k zásahu ve dvou objektech v postižené oblasti. V těchto objektech bylo hlášeno 8 pohřešovaných osob. Na místě bylo ihned provedeno vytýčení nebezpečné zóny a chemický a radiační průzkum. Ze dvou objektů bylo zachráněno celkem 5 kontaminovaných osob. Zdravotnickou pomoc zachráněným osobám poskytl specializovaný lékařský tým z Lotyšska. Po ukončení činnosti na tomto místě byla jednotka poslána plnit další úkol.
Během balení technických prostředků bylo OSOCC v 11.40 hodin ohlášeno velké železniční neštěstí v několik kilometrů vzdálené oblasti. Česká záchranná jednotka byla okamžitě na místo neštěstí vyslána a na místo se dostavila jako první. Jednalo se o simulaci srážky dvou vlaků - osobního s nákladním převážejícím benzín a další blíže nespecifikované nebezpečné látky. Jednotka provedla radiační a chemický průzkum. Na základě výsledků průzkumu bylo provedeno vytýčení nebezpečné zóny. Otvor, kterým unikal benzín z jedné z cisteren, byl utěsněn. Během zásahu, který byl ukončen ve 14.00 hodin, provedla jednotka záchranu cca 40 žijících osob a vyproštění 4 usmrcených osob.
Cvičení bylo po provedení záchranných a likvidačních prací po vlakovém neštěstí ukončeno.
Dne 21. října 2004 proběhla na volném prostranství u výcvikového polygonu rakouských pozemních ozbrojených sil prezentace jednotek zúčastněných na cvičení. Prezentace posloužila především pro vzájemnou výměnu informací mezi jednotkami, pro účastníky doprovodného semináře a pro pozorovatele cvičení.
Ve večerních hodinách proběhlo slavnostní ukončení cvičení. V průběhu večera bylo jednáno s vedoucím hodnotícího týmu, který byl přidělen k české záchranné jednotce a bylo diskutováno plnění jednotlivých úkolů jednotkou.
Dne 22. října 2004 ráno proběhlo společné prvotní oficiální vyhodnocení cvičení všemi zúčastněnými subjekty.
Celkově bylo hodnocení cvičení a účasti na něm hodnoceno členy české záchranné jednotky velice pozitivně.