SEVERNÍ VÍTR 2002

Cvičení - záchranné a likvidační práce po teroristických útovích 7. 6. 2002, Česká republika - Olomouc

Od časných ranních hodin dne 7. června 2002 proběhlo, za vydatného deště, ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá v Olomouckém kraji jedno z rozsáhlejších cvičení letošního roku - prověřovací cvičení složek IZS Olomouckého kraje a záchranné jednotky HZS ČR, předurčené pro zapojení do mezinárodních záchranných operací. Cvičení pod názvem Severní vítr 2002 se v rámci procvičení mezistátní pomoci také zúčastnily jednotky Státní požární ochrany Polské republiky s 51 příslušníky, 14 vozidly a vrtulníkem polské pohraniční stráže. Tématem cvičení byly záchranné a likvidační práce po teroristických útocích.
Hlavní cíl cvičení:
Cílem cvičení bylo prověřit zejména:
 • činnost jednotlivých složek IZS Olomouckého kraje při rozsáhlé mimořádné události,
 • přijetí zahraniční pomoci z Polské republiky,
 • akceschopnost a soběstačnost záchranné jednotky HZS ČR, předurčené pro zapojování do mezinárodních záchranných operací (SAR odřad) v konfiguraci pro leteckou přepravu,
 • nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva a nouzové zásobování obcí pitnou vodou,
 • koordinaci s vojenským záchranným útvarem Armády ČR - 75. záchrannou výcvikovou základnou Olomouc při provádění záchranných a likvidačních prací a budování logistického zázemí zásahu.
Námět cvičení:
Námětem cvičení byla v posledním roce často skloňovaná tématika - několikastupňový teroristický útok, v jehož důsledku dochází k zřícení obytných domů, zamoření centrálního zdroje pitné vody a lesnímu požáru.
Takto zvolený námět umožňoval modelovat široké spektrum typových zásahů jednotlivých složek IZS, které bylo vhodné procvičit. K likvidaci simulované mimořádné události bylo nutné provádět zdolávání požáru, vyhledávání a záchranu osob z poškozených objektů (likvidaci případných nástražných výbušných systémů, stabilizaci a odstraňování sutin, vyproštění osob a poskytování zdravotnické pomoci), dále zajistit evakuaci a nouzové ubytování obyvatelstva, nouzové zásobování pitnou vodou a likvidaci olejové havárie na vodní ploše.
Zúčastněné složky:
Cvičení Severní vítr 2002 se aktivně zúčastnilo 253 cvičících, 71 vozidel a 3 vrtulníky
- složek IZS Olomouckého kraje
 • jednotky HZS Olomouckého kraje z územních odborů Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,
 • jednotka HZS podniku České dráhy s.o.,
 • jednotky SDH obcí Domašov, Jívová a Hlubočky,
 • zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
 • Policie ČR-správa Severomoravského kraje - dopravní služba a pyrotechnická služba,
 • základna Českého červeného kříže Olomouc,
- jednotek Státní požární ochrany Polské republiky (PSP RP)
 • záchranná jednotka Polské republiky - GPR Nowy Sącz,
 • jednotka PSP Wroclawského vojvodství,
 • jednotka PSP Opolského vojvodství,
- Armády ČR
 • správa vojenského újezdu Libavá,
 • vojenská hasičská jednotka Libavá,
 • vojenská policie Libavá,
 • vojenští pyrotechnici,
 • 75. záchranná výcviková základna Olomouc,
- HZS hl. m. Prahy - SAR odřad,
- Svazu záchranných brigád kynologů ČR
 • Záchranná brigáda kynologů Olomouckého kraje,
 • Pohotovostní jednotka - členové SAR odřadu ,
- Letecké služby Policie ČR,
- Vojenského technického ústavu pozemního vojska Vyškov,
- HZS Moravskoslezského kraje - anglicky a polsky hovořící koordinátoři,
- Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV (lékař SAR odřadu).
Místo cvičení:
Cvičení probíhalo ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá celkem ve třech sektorech:
Sektor 1
- místní lokality Stará Voda a Malá Moskva - činnost v 5 úsecích zaměřena zpočátku na zdolávání požáru, posléze stěžejně na vyhledávání osob v sutinách zřícených objektů a jejich záchranu. V rámci sektoru 1 byla vybudována operační základna SAR odřadů a polní ošetřovna ČČK Olomouc;
Sektor 2
- objekty kasáren v demolici, obytné domy mimo užívání v obci Město Libavá, činnost v 7 úsecích zaměřena na vyhledávání osob v sutinách zřícených objektů a jejich záchranu. V rámci sektoru 2 bylo zřízeno triážní stanoviště, mobilní ošetřovna ZZS a provedena úprava objektů k zajištění nouzového ubytování osob;
Sektor 3
- vodní cvičiště Barnov, činnost ve 2 úsecích zaměřena na záchranné a likvidační práce po pádu dvoumístného letadla do přehradního zdroje pitné vody - záchrana pilota, vyhledání utonulého cestujícího, jímání uniklého PHM z vodní hladiny, vyproštění trosek letadla a nasazení mobilní úpravny vody.
Vzdálenosti mezi jednotlivými sektory byly poměrně velké (S1-S2 cca 4 km, S2-S3 cca 24 km, S3-S1 cca 20 km), což kladlo nemalé nároky na organizaci a usměrňování dopravy. Příslušníci dopravní služby Policie ČR i vojenské policie se se svými úkoly vyrovnali velmi dobře.
Úseky 1a, 1b a 1c sektorů 1 a 2 byly v průběhu cvičení využívány opakovaně se stejným zadáním i umístěním figurantů, což umožňovalo efektivněji využít cvičební prostor a částečně dávalo příležitost porovnat, jak situaci řeší jednotlivě zapojené jednotky (složky IZS Olomouckého kraje, záchranná jednotka ČR - SAR odřad i polská záchranná jednotka). Při hodnocení pak bylo pochopitelně nutno přihlížet k takticko-technickým možnostem jednotek.
Činnost IZS Olomouckého kraje:
Pro IZS Olomouckého kraje začalo cvičení s časovým posunem ve 03:10 hodin ohlášením požáru budovy v lokalitě Stará Voda - Malá Moskva. Dle námětu se požár postupně šířil na sousední budovu a do lesního porostu - na místo zásahu byly vyslány vojenská hasičská jednotka, 3 jednotky HZS Olomouckého kraje, 3 jednotky SDH obcí, 3 hlídky Policie ČR a 2 osádky zdravotnické záchranné služby.
Krátce po čtvrté hodině ranní došlo k výbuchu plynu, unikajícího z porušeného plynového potrubí v sousedící budově a část objektu se zřítila. Nebylo prokázáno, že se v sutinách nenacházejí osoby, a proto velitel zásahu povolal další síly a prostředky - dobrovolné kynology se psy pro sutinové vyhledávání osob, těžkou techniku 75. záchranné výcvikové základny Armády ČR Olomouc a další.
V 05:00 hodin byly oznámeny exploze v kancelářské budově a obchodním domě s nepřetržitým provozem v nedalekém Městě Libavá, na základě čehož se velitel zásahu rozhodl přerušit záchranné a likvidační práce v lokalitě Stará Voda - Malá Moskva a přeskupil všechny dostupné síly a prostředky do Města Libavá. Velení převzal řídící důstojník kraje a byl ustaven štáb velitele zásahu. Souběžně byly vyžádány další síly a prostředky Policie ČR i ZZS s předpokladem desítek zraněných osob.
Na místo zásahu se postupně dostavili kynologové a 75. záchranná výcviková základna Armády ČR. Hasiči spolu s kynology se psy prováděli průzkum poškozených budov a vyhledávali postižené, při vyprošťování osob ze sutin asistovala zejména s těžkou technikou Armáda ČR. ZZS Olomouckého kraje rozvinula mobilní ošetřovnu, kam byli sváženi a ošetřováni zranění, letecký transport těžce zraněných do nejbližších zdravotnických zařízení byl zajištěn vrtulníkem Letecké záchranné služby. Nalezený nástražný výbušný systém zlikvidovala přivolaná pyrotechnická služba Policie ČR, která prováděla průzkum zbývajících objektů. V dopoledních hodinách byl vrtulníkem Vojenského technického ústavu pozemního vojska Vyškov vyzkoušen letecký průzkum místa zásahu s přímým přenosem obrazu do štábu velitele zásahu.
V odpoledních hodinách pak zahájila činnost humanitární základna pro stovku evakuovaných osob z místa zásahu, kterou vybudovala 75. záchranná vycviková základna AČR Olomouc provizorní úpravou neobývaných objektů v sektoru 2, a úpravna vody v sektoru 3.
Pomoc z Polské republiky:
V rámci cvičení Severní vítr bylo procvičeno vyžádání a přijetí zahraniční pomoci z Polské republiky. Vyžádání pomoci bylo provedeno v 00:22 hodin dne 7. června 2002 cestou operačního a informačního střediska MV-generálního ředitelství HZS ČR, které odeslalo faxové žádosti na Státní centrum koordinace záchranných prací a ochrany obyvatelstva Hlavního velitelství Státní požární ochrany Polské republiky ve Varšavě. Obsahem standardizovaných faxových formulářů byla informace o vzniku mimořádné události, její popis a žádost o pomoc.
Polskou stranou bylo k zapojení do cvičení celkem nabídnuto 51 příslušníků s 9 automobily, 5 přívěsy a vrtulníkem Sokol W3A Pohraniční stráže, které tvořily síly a prostředky vyhledávacího a záchranného odřadu GPR Nowy Sącz (polský SAR odřad) a ekologického odřadu složeného z wroclawských a opolských hasičů.
Přechod státních hranic České republiky a Polské republiky jednotkami Státní požární ochrany se uskutečnil v 07:00 hodin přes hraniční přechod Krnov-Pietrowice. Zde zahraniční jednotky očekával polsky hovořící koordinátor z HZS Moravskoslezského kraje a doprovodné vozidlo HZS Olomouckého kraje ze stanice Jeseník, kteří ve spolupráci s Policií ČR za použití zvláštních výstražných zařízení polskou kolonu navedli až do prostoru cvičení.
Průzkumný předvoj GPR Nowy Sącz byl na místo cvičení transportován vrtulníkem polských pohraničníků. Celní a pasové odbavení a tankování vrtulníku proběhlo na mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov za jazykové asistence letištních hasičů, tankování stroje v průběhu dne zajistila autocisterna Letecké služby Policie ČR. Navádění vrtulníku v prostoru cvičení bylo bezproblémově řešeno předáváním souřadnic družicového naváděcího systému GPS, které byly odečteny z ručního přístroje GPS. Úkolem ekologického odřadu wroclawských a opolských hasičů bylo v sektoru 3 ve spolupráci s jednotkou HZS Olomouckého kraje ze stanice Přerov pátrání za pomoci potápěčů po "černé skříňce" havarovaného letadla ve vodní nádrži Barnov a likvidace úniku paliva z vraku a vzniklé kerosinové skvrny na vodní hladině instalací norných stěn a olejových separátorů.
Vyhledávací a záchranný odřad GPR Nowy Sącz pracoval stejně jako český SAR odřad při mezinárodní záchranné operaci dle standardu INSARAG Organizace spojených národů. Jeho úkolem bylo vybudování své operační základny (týlový prostor). Byly mu přiděleny terény a zřícené objekty v sektorech 1 a 2 k vyhledání zavalených a pohřešovaných osob pomocí cvičených psů a speciálních elektronických vyhledávacích přístrojů. Po vyproštění postižených ze sutin a poskytnutí první pomoci předávali polští hasiči zraněné do polní ošetřovny Českého červeného kříže. Vrtulník Pohraniční stráže s termovizní kamerou představoval vydatnou pomoc zejména při pátrání v terénu.
Search And Rescue - vyhledej a zachraň:
Česká republika má pro zapojování do mezinárodních záchranných operací, jakými byly např. zemětřesení v Turecku či na Taiwaně, předurčené síly a prostředky k vytvoření záchranné jednotky ČR, tzv. SAR odřadu. Ve standardní konfiguraci se jedná o 23-členný odřad složený z 16 příslušníků HZS hl. m. Prahy, 6 vybraných kynologů Svazu záchranných brigád kynologů ČR a lékaře MV. SAR odřad je logisticky vybaven pro 2 dny cesty a 5 dnů nasazení v zahraničí bez nutnosti cizí podpory. Jeho členové jsou plánovaně očkováni a jazykově a odborně připravováni na činnost v rámci mezinárodních záchranných operací. Doba aktivace SAR odřadu je 240 minut, tzn. že od pokynu k aktivaci je SAR odřad do 4 hodin připraven k přesunu do postižené země pozemní cestou (do 1000 km) či odletu 2 letadly AN-26 Armády ČR (do 2500 km).
Jedním z nosných cílů cvičení Severní vítr 2002 byla "ostrá prověrka" zapojení SAR odřadu do simulované mezinárodní záchranné operace, a to zejména s ohledem na jeho akceschopnost a vlastní soběstačnost. V této oblasti získané poznatky ze cvičení budou využity k dalšímu zkvalitnění speciální odborné přípravy SAR odřadu tak, aby plně splňoval standardy dané metodikou INSARAG Organizace spojených národů.
K tomuto účelu bylo jako simulovaná mezinárodní operace zvoleno (částečně odlišně od hlavního námětu cvičení Severní vítr 2002, nicméně charakterem záchranných prací v místě zásahu se velmi přibližující) zemětřesení v Albánii. Operačnímu a informačnímu středisku MV-generálního ředitelství HZS ČR sice takto vznikala náročná schizofrenní úloha, kdy muselo vysílat českou záchranou jednotku do zahraničí a souběžně řešit vznik závažné události na území ČR s nutností přijetí zahraniční pomoci z Polska, ale toto se s úkolem vypořádalo bez větších komplikací. Pro Olomoucký kraj pak český SAR odřad představoval autonomní zahraniční záchrannou jednotku, která přijela na pomoc a jíž bylo pro komunikaci nutné přidělit anglicky hovořícího koordinátora z HZS Moravskoslezského kraje.
Pokyn k reálnému vyslání SAR odřadu byl vydán ve 22:40 hodin dne 6. června 2002, od této chvíle se rozběhl svoz kynologů určených do odřadu, logistické vybavování a další nutné související úkony. Po čtyřech hodinách opouštěl kompletní SAR odřad Prahu, aby se zapojil do simulované mezinárodní záchranné operace v Albánii. Přesun do prostoru cvičení byl oproti plánu cvičení řešen pozemní cestou. To, že nebyla využita předjednaná letecká přeprava 2 vrtulníky MI-17 Armády ČR a vrtulníkem MI-8 Letecké služby Policie ČR, rozhodlo neletové počasí s hustým deštěm a nízkou oblačností. Časové zpoždění proti plánu cvičení vzniklé pozemním přesunem po dálnici D1 bylo operativně vyřešeno změnou pořadí přidělených úkolů v sektorech 2 a 1.
Do průběhu cvičení byl český SAR odřad zapojen obdobně jako GPR Nowy Sącz dle standardu INSARAG Organizace spojených národů, ale oproti svým polským kolegům neměl k dispozici vrtulník s termovizní kamerou a jeho technické vybavení omezil plánovaný letecký přesun.
Závěr:
Situaci sice znepříjemňoval hustý déšť v ranních hodinách, ale i ten dopoledne pozvolna ustával. Bohužel však znemožnil sledovat průběh cvičení několika VIP hostům, jejichž transport byl plánován vrtulníkem letecky z Prahy, ovšem zbývajících téměř osm desítek polských i českých pozorovatelů mělo možnost sledovat cvičení bez závažnějších komplikací až do pozdních hodin pátečního odpoledne.
Samozřejmě jako každá rozsáhlejší akce se ani cvičení Severní vítr 2002 neobešlo bez komplikací a vyplynulo z něj několik problémů, které bude nutné v budoucnu řešit, abychom integrovaný záchranný systém dostali zase o krok dále. Z toho důvodu jsou v současné době poznatky ze cvičení spolu s návrhem opatření zpracovávány do závěrečné zprávy.
V konečném hodnocení lze však bez obav říci, že cvičení Severní vítr 2002 splnilo cíle, které mu byly určeny, a za to patří dík všem zúčastněným i organizátorům, zejména z HZS Olomouckého kraje, kteří přípravě cvičení věnovali nemalé úsilí.