EU a Evropská komise

EVROPSKÁ KOMISE

zdroj:europa.eu

Evropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Je jediným orgánem Unie, který odpovídá za předkládání návrhů nové evropské legislativy, a je odpovědná za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU.

Úkoly Evropské komise

Předkládá návrhy nových právních předpisů

Komise je jediným orgánem EU, který předkládá návrhy právních předpisů k přijetí Evropskému parlamentu a Radě s cílem:

  • chránit zájmy EU a jejích občanů v otázkách, jež nelze účinně řešit na vnitrostátní úrovni
  • zjišťovat v rámci přípravy předpisů přesné informace v odborných otázkách prostřednictvím konzultací s odborníky a veřejností.

Řídí politiky EU a přiděluje finanční prostředky z rozpočtu EU

  • Stanoví prioritní výdaje EU ve spolupráci s Radou a Evropským parlamentem.
  • Vypracovává roční rozpočet, který je schvalován Evropským parlamentem a Radou.
  • Dohlíží na to, jak je s finančními prostředky nakládáno, a to za spolupráce Účetního dvora.

Prosazuje právo EU

  • Komise je spolu se Soudním dvorem odpovědná za zajištění řádného uplatňování práva EU ve všech členských státech.

Reprezentuje Evropskou unii v zahraničí

  • Vystupuje jménem všech členských států EU v mezinárodních organizacích, zejména v oblasti obchodní politiky a humanitární pomoci.
  • Vyjednává pro EU mezinárodní dohody.

Složení:

Politické vedení zajišťuje tým 28 komisařů (z každé země EU jeden) v čele s předsedou Komise, který rozhoduje o rozdělení jednotlivých oblastí politiky mezi členy Komise.

Sbor komisařů je složen z předsedy Komise, šesti místopředsedů, včetně jednoho prvního místopředsedy, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a 21 komisařů odpovídajících za jednotlivá portfolia.

Běžný chod Komise je zajišťován jejími zaměstnanci (právníky, ekonomy apod.), kteří pracují pro jednotlivé útvary Komise – generální ředitelství (GŘ) – odpovědné za konkrétní oblast politiky.

Jmenování předsedy Komise

Kandidát na post předsedy Komise je vybírán představiteli jednotlivých zemí v rámci Evropské rady na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu. Ke svému zvolení potřebuje podporu většiny členů Evropského parlamentu.

Výběr komisařů

Kandidát na předsedu Komise vybírá potenciální místopředsedy a komisaře na základě návrhů zemí EU. Seznam kandidátů musí schválit vedoucí představitelé členských zemí v Evropské radě.

Každý kandidát pak v Evropském parlamentu prezentuje svou vizi a odpovídá na otázky kladené poslanci. Parlament pak hlasuje o přijetí sboru komisařů jako celku. Poté jsou komisaři jmenováni do funkce Evropskou radou, a to kvalifikovanou většinou.

Funkční období současné Komise skončí 31. října 2019.

Jak Evropská unie funguje?

Strategické plánování

Směr politiky Komise stanoví její předseda a o strategických cílech pak rozhodují komisaři společně. Poté sestaví svůj roční pracovní program.

Kolektivní rozhodování

Rozhodnutí jsou přijímána na základě kolektivní odpovědnosti. Všichni členové Komise mají v rozhodovacím procesu rovnoprávné postavení a za rozhodnutí nesou společnou odpovědnost. Nemají žádné individuální rozhodovací pravomoci, s výjimkou případů, kdy k tomu získají zvláštní zmocnění.

Místopředsedové jednají jménem předsedy a koordinují činnost ve své oblasti odpovědnosti, vždy spolu s několika jinými komisaři. Prostřednictvím tzv. prioritních projektů se zajišťuje úzká, flexibilní spolupráce celého kolegia.

Jednotliví komisaři místopředsedům Komise pomáhají při předkládání návrhů kolegiu. Rozhodnutí bývají přijímána na základě shody, ale může se o nich rovněž hlasovat. V takovém případě jsou rozhodnutí přijímána prostou většinou, přičemž každý komisař má jeden hlas.

Danému tématu se pak věnuje příslušné generální ředitelství (v jehož čele stojí generální ředitel odpovědný příslušnému komisaři). Generální ředitelství zpravidla sestaví pracovní verzi návrhu právního předpisu.

Ten je pak sboru komisařů znovu předložen k přijetí během jejich každotýdenního zasedání. Jakmile se na něm komisaři dohodnou, stává se návrhem úředním a postupuje do další fáze legislativního procesu EU, kdy o něm rozhoduje Rada a Parlament.

Rozhodnutí Rady 2008/73/ES,

Soubor ke stažení down_431.pdf

Rozhodnutí Rady 2007/779/ES

Soubor ke stažení down_430.pdf

The European Community - Civil Protection Mechanism - Training Programme - brožura o výcvikovém programu Mechanismu

Setkání koordinátorů výcviku v rámci Mechanismu zesílené spolupráce Společenství v oblasti civilní ochrany

Soubor ke stažení Zpráva